Partnery webu jsou:               

Jste zde

Stanovy Země koní, z.s.

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1)        Název sdružení je: ”Země koní” (dále jen ”sdružení”); 

2)        Sídlem sdružení je: ulice K Chabům 1, Praha 5 - Třebonice, 150 00; 

3)        Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou; 

4)        Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti chovu a výcviku koní a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.

 čl. II

Činnost a cíle sdružení

          Hlavním předmětem činnosti sdružení a jejím cílem je organizování a realizace volnočasových aktivit dětí a mládeže, umožnit jim styk se zvířetem, jízdu na koni a zapojit je do práce kolem zvířat k tomuto účelu speciálně vychovaných.

          Cílovou skupinou, pro kterou je určena činnost sdružení, jsou děti a mládež, ale sdružení je otevřené i pro všechny další zájemce z řad veřejnosti, kteří souhlasí s cíly a posláním sdružení a chtějí se stát jeho členy.

 Cíle sdružení

1)        organizovat

 • zejména zájmovou činnost na úseku chovu koní a jiných zvířat podle zásad welfare a ekologického hospodářství.
 • Příprava a výcvik jezdců a koní pro sportovní a rekreační účely, především se zaměřením parkurové ježdění, drezůru a jezdeckou turistiku, provozované vždy s ohledem na místní floru a faunu, provozování hipoterapie.
 • další činnosti, sloužící k vyplnění volného času zájemců z řad veřejnosti, zejména dětí, mládeže, ale i zájemců z řad dospělých.
 • Propagace etického a rozumného přístupu při turistice a hospodářském využití této oblasti, v budoucnosti provoz vzorového zařízení

2)        vytvářet možnosti 

 • využívání svých zařízení pro členy sdružení, zejména pak dětí a mládeže.
 • využívání svých zařízení pro zájemce z řad veřejnosti o chov vlastních koní, kteří k tomu nemají jinde technické zázemí, ale rádi by vlastnili nebo se starali o vlastní zvíře, zejména z řad dětí a mládeže, ale i z řad dospělých zájemců jako forma aktivního odpočinku a relaxace.

3)       vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména vlastní hospodářskou činností.

4)       budovat, provozovat a udržovat zařízení, která vlastní nebo užívá

5)       hájit zájmy sdružených oddílů uvnitř i navenek a za tím účelem spolupracovat s orgány obce a dalšími organizacemi a jednotlivci.

  čl. III

Členství ve sdružení

1)       Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba od 10 let věku, hlasovací právo pak má od 18 let

2)       Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas výboru.

3)       Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4)       Členství zaniká

 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
 • rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
 • úmrtí, zánikem právnické osoby — člena sdružení

5)       Člen má právo

 • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení

 6)      Člen má povinnost

 • dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení; (svou činností naplňovat cíle sdružení)… 

 čl. V

Orgány sdružení

         Orgány sdružení jsou:

 • členská schůze
 • výbor a předseda sdružení

 čl. VI

Členská schůze

1)      Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;

2)      Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3)      Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4)      Členská schůze

 • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
 • volí výbor sdružení
 • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
 • rozhoduje o vyloučení člena;
 • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období

 čl. VII

Výbor a předseda sdružení,

jednání jménem sdružení

1)      Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2)      Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení

 • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
 • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti

3)      Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají jím písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě

 čl. VIII

Zásady hospodaření

1)     Sdružení je neziskovou organizací. Příjmy sdružení jsou tvořeny členskými příspěvky členů, mimořádnými příspěvky členů a sponzorů, výnosy z reklamy, dotacemi státu, nadací, obcí a dalšími příjmy na základě grantů

 

2)     Sdružení může nabývat vlastní majetek i užívat majetek jiných subjektů či svých členů, tento majetek však vždy zůstává majetkem původních vlastníků. Výkonný výbor je povinen zajistit řádnou evidenci majetku a vést předepsané účetnictví.

3)     Výdaje občanského sdružení jsou veškeré náklady spojené s činností sdružení dle rozpočtu schváleného členskou schůzí.

4)     Občanské sdružení ručí za finanční závazky pouze svým majetkem, osobní ručení členů za závazky sdružení je vyloučeno.

5)     Účetní období je shodné s kalendářním rokem, první účetní období začíná dnem registrace sdružení na příslušných institucích.

 čl. IX

Zánik sdružení a rozdělení majetku

         O zániku sdružení  může rozhodnout pouze za tím účelem svolaná mimořádná valná hromada. K jednání o zániku společnosti je třeba přítomnost nadpoloviční většiny členů s hlasovacím právem a k platnosti usnesení o zániku společnosti je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasovacím právem. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

 čl. X

Závěrečná ustanovení

1)        Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace a byly schváleny přípravným výborem dne 21.9.2010

2)        Tyto stanovy lze měnit pouze písemným dodatkem. 

3)        Změna stanov se oznamuje Ministerstvu vnitra ČR do 15ti dnů od jejího schválení

Připojený soubor: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer